Περιβαλλοντική Πολιτική

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «ΖΥΓΙΣΙΣ» προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «ΖΥΓΙΣΙΣ» που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με την Εμπορία, επισκευή και κατασκευή ζυγιστικών συστημάτων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας.

 

Ειδικότερα η Εταιρία δεσμεύεται για τα εξής:

 ü  Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με τις την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή καθώς και με τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α.).

ü  Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.

ü  Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.

ü  Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση.

ü  Να παρακολουθεί και να μετρά τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.

ü  Να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης.

ü  Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.

ü  Το γενικό πλαίσιο των στόχων της Εταιρίας είναι:

·     Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζομένους της σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

·     Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Στόχων της.

·     Να υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών - ενεργειακών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της (έλεγχος καταναλώσεων, αποβλήτων, προμηθειών).

·     Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική- ενεργειακή της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.

 Η δέσμευση της ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «ΖΥΓΙΣΙΣ» στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών στόχων της, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες και προτάσεις βελτίωσης που θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

 Η ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «ΖΥΓΙΣΙΣ» θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών.

 

 

Θεσσαλονίκη, 01/06/2021